Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Περιληπτική διακήρυξη

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2011
Ο Δήμαρχος Σκοπέλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκοπέλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 39.999,60€ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:15 π.μ. ώρα λήξης 10:45 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Νομό Μαγνησίας.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Τα τεύχη διακήρυξης θα διατίθενται στο Γραφείο Προσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2424350103, 2424350124 πληροφορίες κ. Σ.Καρβέλη).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ